Klachtenregelement

KDV Oranje Horizon

Klachtenregelement

Je kind is bij de medewerkers van Stichting Kinderopvang Oranje Horizon in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets misgaan in de opvang van je kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerken mensen kunnen fouten maken. Als je dat vind dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag, van deze kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd.
De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.
Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als je het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt je een afspraak maken met de leidinggevende van het kinderdagverblijf. De Leidinggevende noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. De klacht zal met alle zorgvuldigheid behandeld worden. En natuurlijk, ook voor de ouders, zo snel mogelijk afgehandeld worden. Natuurlijk zullen wij ons buigen over elk incident, zodat wij met een goed oordeel komen.
Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Te allen tijde, zullen wij de ouders op de hoogte houden van de voortgang van de klacht. Zo zullen wij proberen “rust en vertrouwen “in de ouders te behouden.
Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt je na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en de omschrijving hiervan. Je krijgt 20 werkdagen na het indienen van de klacht schriftelijk en een gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Als de klacht wel wordt opgelost in het gesprek, wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvang je hiervan een kopie. Je kunt de klacht ook schriftelijk of per email indienen bij de leidinggevende. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke of middels de mail een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
Wanneer er geen oplossing voor je klacht word gevonden, kun je de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Kinderopvang

Bij het klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang, als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende gevolgen kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.
De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

Suggesties /ideeën

Stichting kinderopvang Oranje Horizon en haar werknemers doen hun uiterste best om de opvang voor je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je suggesties en/of ideeën hebt over hoe wij ons kinderdagverblijf kunnen optimaliseren, als het gaat over het opvangen van de kinderen. Wanneer je deze suggesties en/of ideeën met ons wil delen, vragen wij je deze te mailen naar het volgende e-mail adres: